Rok szkolny 2015/2016
 

Na pierwszym spotkaniu Rady Rodziców w dniu 08.09.2015r. wybrano prezydium rady Rodziców. Na przewodnicz?c? Rady Rodziców jednog??o??nie wybrano Pani? Miros??aw? Iwaniuk, wiceprzewodnicz?c? zosta??a Pani Irena Surel, skarbnikiem Pani Aldona Ma??myszko, a sekretarzem Pani Sylwia Skoworodko
Na tym??e zebraniu Pani Dyrektor przedstawi??a radzie Rodziców program wychowawczy,  profilaktyczny,  program rozwoju, plan pracy Zespo??u Szkolno - O??wiatowego na rok szkolny 2015/2016, kalendarz imprez i uroczysto??ci. Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowa??a powy??sze dokumenty.
Ustalono tak??e wysoko??? sk??adki na Komitet Rodzicielski w kwocie 50z?? p??atne w dwóch ratach po 25z??. Pierwsza rata p??atna jest do 30.11.2015r., a druga do 31.03.2016r. Uchwalono równie??, ??e trzecie dziecko z danej rodziny jest zwolnione z op??aty.


UCHWA?A RADY PEDAGOGICZNEJ
ZESPO?U SZKOLNO-O??WIATOWEGO W DUBICZACH CERKIEWNYCH
NR 13/2007 Z DNIA 10.09.2007 r.

w przedmiocie uchwalenia trybu przeprowadzenia pierwszych wyborów do Rady Rodziców

Na podstawie art. 53 ust1,2 i3 Ustawy z dnia 7 wrze??nia 1991 r. o systemie o??wiaty (teks jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 80 poz. 542) ustala si? co nast?puje:

§ 1
W Zespole Szkól w Dubiczach Cerkiewnych dzia??a Rada Rodziców ,która reprezentuje ogó?? rodziców uczniów szko??y.

§ 2

1. W ka??dym oddziale utworzonym w Zespole Szkól w Dubiczach Cerkiewnych po 1 wrze??nia 2007 r. tworzy si? Rady Oddzia??owe.
2.Rada Oddzia??owa wybierana jest w wyborach tajnych spo??ród kandydatów zg??oszonych przez ogó?? rodziców uczniów danego oddzia??u za ich zgod? podczas pierwszego zebrania rodziców
3.W sk??ad Rady Oddzia??owej mo??e wchodzi? co najwy??ej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) ucznia
4.W wyborach, o których mowa w ust. 2 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun).
5.Z wyborów Rady Oddzia??owej sporz?dza si? list? g??osuj?cych oraz protokó?? g??osowania- adnotacja w dzienniku lekcyjnym.
6.Rada Oddzia??owa liczy co najmniej 3 osoby.
7.O zwi?kszeniu ilo??ci cz??onków Rady Oddzia??owej mo??e zdecydowa? zebranie rodziców (prawnych opiekunów) uczniów oddzia??u.
8.W sk??ad Rady Rodziców wchodz? rodzice (prawni opiekunowie), którzy uzyskali najwi?ksz? ilo??? g??osów.
9. Wybory do Rady Oddzia??owej s? wa??ne przy co najmniej 50% frekwencji ogó?? rodziców danego oddzia??u.
10.Wybrane Rady Oddzia??owe wybieraj? niezw??ocznie spo??ród siebie: przewodnicz?cego, i informuj? ogó?? rodziców oddzia??u o wynikach wyborów
12.Przedstawicielem Rady Oddzia??owej w Radzie Rodziców, o której mowa w § 1, jest przewodnicz?cy Rady Oddzia??owej lub inna osoba wchodz?ca w sk??ad Rady Oddzia??owej wybrana przez ogó?? rodziców danego oddzia??u.

§ 3
1.W sk??ad Rady Rodziców wchodz? wy???cznie rodzice-przedstawiciele Rad Oddzia??owych wybranych zgodnie z §2.
2.Rada Rodziców zbiera si? w wyznaczonym przez dyrektora terminie, nie pó??niej ni?? do 30 wrze??nia 2007 r. Nowo wybrana Rada Rodziców jest przedstawicielem rodziców od dnia pierwszego posiedzenia.
4.Rada Rodziców na pierwszym zebraniu opracowuje Regulamin Dzia??alno??ci Rady Rodziców, w którym okre??la w szczególno??ci:
a.wewn?trzn? struktur? Rady Rodziców
b.szczegó??owy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w art. 53, ust. 2 pkt 1-3, Ustawy o systemie O??wiaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pó??n. zmianami) oraz przedstawicieli rad oddzia??owych, o których mowa w art. 53, ust. 2 pkt 1, Ustawy o systemie O??wiaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pó??n. zmianami) do Rady Rodziców szko??y.
oraz ustala tryb jego przyj?cia.
5.Z chwil? przyj?cia Regulaminu, o którym mowa w ust. 4, staje si? on podstaw? dzia??alno??ci Rady Rodziców.
6.Rada Rodziców powo??uje wszystkie organy Rady Rodziców zgodnie z przyj?tym Regulaminem.
7.Przewodnicz?cy Rady Rodziców do dnia 31 pa??dziernika w formie pisemnej informuje dyrektora Zespo??u Szkó?? w Dubiczach Cerkiewnych o powo??aniu Rady Rodziców i jej regulaminowych organów oraz sk??ada przyj?ty Regulamin Dzia??alno??ci Rady Rodziców.
 

§ 4
1.Uchwa??a wchodzi w ??ycie z dniem 1 wrze??nia 2007 r.


Przewodnicz?cy Rady Pedagogicznej:

Cz??onkowie Rady Pedagogicznej: